přednášky se konají přes online videokonferenci na platformě Zoom

Přednášky: rok 2021 a rok 2022

SÉRIE PŘEDNÁŠEK PRO ROK 2022


„... nostra aetate ...“
Omnia ad maiorem Dei gloriam.

 

Pro první polovinu roku 2022 jsem připravil sérii přednášek pod názvem „nostra aetate“. Jedná se přímý vhled do monoteistických systémů, jejich spirituality a mystiky.


rok 22

Tematické okruhy přednášek:

1) EGYPT


2) JUDAISMUS


3) ISLÁM

4) SPIRITUALITA KONTEMPLACE
    (unio mystica)


Zájemci o sérii přednášek připravovanou na rok 2022 se mohou přihlásit o podrobné informace přes email: seminar@keltner.cz

 přednášky na podzim letošního roku 2021

 „... aby byla vlákna opět setkána ...“
ad honorem Jesus


Zvu všechny zájemce o poznání, porozumění a pochopení obsahu a smyslu některých původních textů z předkřesťanského učení Je-šua.
Po mnoha letech vlastní intenzivní práce s věděním obsaženým v tzv. vnitřním kruhu monoteistické mystiky jsem sestavil řadu přednášek s mimořádným obsahem, na kterých budu vysvětlovat významy a odkaz fragmentů tohoto učení, které mám k dispozici.
prednasky Jesua
Smyslem těchto přednášek je obnovit vědomí pramene moudrosti velkého učitele Ježíše Nazaretského na základě nových překladů původních textů a odkrýt část počátků monoteistických systémů současnosti.
Základním předmětem výkladu jsou původní texty ve znění originálních jazyků, především evangelia Nového zákona a některé apokryfní texty.

V sedmi přednáškách vás během více než 14 hodin podrobného výkladu postupně seznámím s tím, jak toto předkřesťanské učení nahlíží na témata jako jsou:
světlo a tma, dech a duch, srdce, oko,
duše, moudrost, svatost a hříšnost, blahoslavenství, království nebeské, správné načasování, prostor, meditace, modlitba a láska...
Vysvětlím vám, jak funguje Ježíšova mistrovská terapeutická metoda pro práci s naším podvědomím, nahlédneme také na to, jak dělal některé zázraky (díky popisům, které se nám dochovaly). Během svého výkladu pracuji s překlady původních aramejských textů, které jsou uvedené v nejstarší známé bibli zvané Pešita, dále s překlady hebrejských textů Tóry a také s texty z vlastních zdrojů vycházejících z židovské, křesťanské a súfijské mystiky.

Přednášky budou probíhat formou internetové online videokonference přes platformu Zoom.


Přihlášky a dotazy přes email: seminar@keltner.cz

Termíny:

26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 12.12.
vždy od 18:00h. do 20:00h.

Cena:

2000,-Kč (80€) za jednu přednášku (je možné se přihlásit před konáním každé přednášky).

nebo

8000,-Kč (320€) za celou sérii (7 přednášek).

Platba se provádí vždy předem na základě vystavené faktury.
Všechny ceny jsou určené dohodou
při absenci na přednášce nebo předčasném odpojení se platba, ani její část, nevrací.

Přihlášky a dotazy přes email: seminar@keltner.cz

 Návod jak si instalovat aplikaci ZOOM pro video konference:
--> návod na YOUTUBE zdeStručný náhled do obsahu jednotlivých přednášek:


První přednáška:
(26.9.)


V první přednášce vás nejprve v krátkosti uvedu do historických souvislostí, dozvíte se jak, čím a proč se změnilo to, co dnes považujeme za Ježíšovo učení. Jaký byl vývoj textů zachycujících jeho moudrost a v čem a proč se liší současné překlady od originálů.
Konkrétně se v první přednášce dotkneme základních významů a mystiky slov: dobrý a špatný, Bůh, dech a Duch svatý, srdce, moudrost a pokání, království, pravda a zákon.


Druhá přednáška:
(10.10.)


Ve druhé přednášce už půjdeme naplno do překladů a nových interpretací. Zejména vám vysvětlím významy slov z těchto témat:
království, předchozí vtělení v rámci věku (aeonu), hříchy proti Duchu svatému, hříšnost (ďábelskost a dělení), dýchat sám, rouhání, odpuštění, svatost a svatý dech, modlitba.

Třetí přednáška:
(24.10.)


Ve třetí přednášce se zcela ponoříme do učení Je-šua, vysvětlím vám pomocí nových překladů a svých interpretací jak vnímat Ježíše jako cestu, co to vlastně znamená a jak to poznávat.
Zejména vám vysvětlím významy slov: cesta, pravda, život, jméno a rytmus, světlo a tma, minulost-přítomnost-budoucnost, jedno, druhé a třetí oko, pokání, království nebeské.

Čtvrtá přednáška:
(7.11.)


Čtvrtou přednáškou otevřu zásadní téma, kterým je moudrost a duše.
Zejména vám vysvětlím významy slov: počátky nebe a země, duše, blahoslavenství, děti a království nebeské, hořčičné zrno, kvas, chléb a moudrost, vůle, srdce, zákon.

Pátá přednáška:
(21.11.)


V páté přednášce se znovu setkáme s tématem duše a budu vám nabízet vhled do různých významů odlišných slov, která v řeckých překladech splynula do jediného slova, zároveň tím získáme mnohem hlubší pohled do různých aspektů našeho vlastního podvědomí.
Zejména vám vysvětlím významy slov:
hospodin, srdce, duše, mysl, život, bližní můj, ztráta a spasení, vzkříšení,  jednorozený, víra, podobenství, dokonalost.


Šestá přednáška:
(5.12.)


V šesté přednášce se opět setkáme s tématem dokonalosti a budeme si vysvětlovat pojem správného načasování, rodina a symbolika druhé šance. Dále budu přednášet o tom, co to znamená nepřítel a s jakými vlastnostmi se v této souvislosti můžeme setkat.
Zejména vám vysvětlím významy slov: nepřítel, povolaný a vyvolený, milosrdenství, rovnost, láska, milovat nepřítele
.
Vysvětlíme si skutečný význam jediného Ježíšova přikázání, které vyslovil.

Sedmá přednáška:
(12.12.)


Sedmá přednáška nás zavede k tzv. kázání na hoře a budeme si překládat z originálu osm blahoslavenství a vysvětlovat jejich význam.
Hlouběji, nežli v předchozích přednáškách také pojednám o naději, víře a lásce v souvislosti s naším osobním rozvojem. Podrobněji se také podíváme na praktickou podobu modliteb a meditací. Vysvětlím význam jediné modlitby, kterou nám Ježíš zanechal.

Přihlášky a dotazy přes email: seminar@keltner.cz

 

 

 

 

Copyright © 2021 Tomáš Keltner | Tvorba webu SEO kvalitně